Compass Pose    Parivrtta Surya Yantrasana
That’s me…

Compass Pose    Parivrtta Surya Yantrasana

That’s me…